Necto-Program, verbeterprogramma voor risicobeheersing

Necto (Latijn): onderling verbinden, verbanden leggen, samenvoegen

Risico’s horen bij ondernemen, maar incidenten kunnen u onaangenaam verrassen met onverwachte en ongewenste gevolgen. Strafrechtelijke vervolging, financiële schade, aansprakelijkheid, handhavingtrajecten, reputatieschade en (de belangrijkste laatst) menselijk leed.

De maatschappij stelt eisen aan risicobeheersing van organisaties. Klanten, leveranciers, brancheorganisaties, consumenten, bonden, handhavers en vergunningverleners, ze kunnen allemaal belanghebbende (stakeholder) zijn.

Risicobeheersing, in alle relevante risico thema's, is onderdeel van goed management. Elk incident is een signaal dat de bedrijfsvoering nog niet volledig is beheerst.

Continu verbeteren (Plan Do Check Act) is morgen een beetje beter werken dan vandaag. Soms is dat niet genoeg en is een programmatische aanpak beter. Het Necto Program is een set interventies gebaseerd op een heldere visie op risicobeheersing en verbetering.

Vaak ontbreekt het niet aan ambitie, maar is de praktijk weerbarstig. Hoe moet u aan de verbetering beginnen, welke stappen moet u nemen, welke interventies kiest u, wat zijn de valkuilen, hoe houdt u het levend en hoe zorgt u dat het niet wegzakt? Necto Program geeft een meerjaren programma voor verbetering van risicobeheersing. Van begin tot eind, integraal, gestructureerd en continu bewaakt en bijgestuurd.

Onze ambitie is uw ambitie waar maken.

Mocht u met ons in gesprek willen, kunt u hier onze contactgegevens vinden of een bericht achterlaten.

Risico thema’s

Het Necto Program is (tot nu toe) ingericht voor risicobeheersing in verschillende (combinaties van) ‘risico thema's’. Het Necto Program bevat hiervoor een set aan interventies.

Soms worden de relevante risico thema's afzonderlijk beschouwd, maar in werkelijkheid zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

 

Interventieset

Op basis van onze ervaringen in de verschillende risico thema's zijn 10-tallen interventies in onze praktijk ontwikkeld. We kunnen een keuze maken uit deze Necto interventieset. Hierbij geven we antwoord op:

  • Wat wil ik met de interventies bereiken?
  • Welke interventies gaan dit bij mijn organisatie realiseren?
  • Welke begeleiding en sturing is nodig om de interventies succesvol en blijvend te maken?

De antwoorden zijn te vinden in de visie van het Necto Progam.

De Necto Interventie Set bevat geen kant en klare interventies. We maken ze altijd op maat voor uw organisatie. ‘Best fit’, maatwerk geeft u de beste kans op succes.

De Necto Interventieset bevat vele soorten interventies:

 

Visie

We hebben het Necto Program gebouwd op een heldere visie, die we ontwikkeld hebben tijdens onze ruime ervaring met risicobeheersing en verbeteren. De visie bestaat uit drie elementen:

  • Begrijp en overzie het hele speelveld.
  • Langs welke maatlat leg je organisatie. Als duidelijk wordt wat bereikt moet worden, kan de verbetering gericht gestart worden.
  • Hoe verbeter je zo efficiënt en blijvend mogelijk.

 

Het speelveld

 

U kunt niet schaken als u het spel niet kent. Begrijp het speelveld, de spelregels en alle onderlinge samenhang.

Het speelveld en de regels gelden algemeen voor alle domeinen van risicobeheersing. Dit werkt voor arbeidsveiligheid bijvoorbeeld niet anders als voor patiëntveiligheid.

 

De aandachtsvelden


De techniek, de dingen die je aan kan raken. Machines, installaties, gebouwen, wegen, noem maar op. Hierin schuilen gevaren, belangrijk om ze te begrijpen.

De mens staat centraal. Mensen werken met techniek. Gedragspatronen, mensen doen dingen die ze niet moeten doen en dingen niet die ze wel moeten doen. En ze zijn potentieel slachtoffer.

Opschrijven wat we doen en doen wat we opschrijven. Dat is de kern van een managementsysteem. Ambitie, beleid en doelen, organisatiestructuur, procedures en werkinstructies. Een managementsysteem is een belangrijk instrument om gedrag van mensen te sturen.

Cultuur is wat een organisatie is. Elke samenwerkende groep mensen heeft een cultuur ontwikkeld. Onbewuste gedragspatronen die vaak harder zijn dan regels die we op hebben geschreven.

De buitenwereld, de maatschappij. Belangenorganisaties, overheden, handhavers, wetgevers, brancheorganisaties, klanten, leveranciers, zelfs externe adviseurs. Allemaal hebben ze invloed op de organisatie.

Het 6e aandachtsveld gaat over de regels van het spel, de veranderkundige aanpak. Welk aandachtsveld willen we versterken, welke interventies zijn nodig en hoe maken we een veranderproces op maat. Elke organisatie is gemaakt door mensen. Onze overtuiging en uitgangspunt is dat elke organisatie dus ook aangepast kan worden. Organisaties zijn 'maakbaar'.


 

Zes gebieden die het Necto Program onderscheid. Onlosmakelijk van elkaar en alleen in onderling evenwicht kan in de volle potentie verbeterd worden. Het Necto Program ontleent zijn naam aan het begrip van het speelveld, de spelregels en vooral de onderlinge samenhang. Necto is latijn voor ‘onderlinge verbanden leggen’. En dat is wat het Necto program doet.

 

De maatlat: volwassenheid van de organisatie

 

Wat is goed en wat is beter. Het Necto Program stuurt op het volwassenheidsniveau van uw organisatie en kent 5 niveaus, hier beneden uitgelegd.

We moeten goed begrijpen op welk volwassenheidniveau uw organisatie zit en de lat realistisch maar ambitieus leggen.

Bij het begrijpen van de volwassenheidsniveau's is belangrijk:

  • Het volwassenheidsniveau bepaalt hoe interventies er uit moet zien.
  • U kunt geen volwassenheidniveau overslaan.
  • Uw organisatie verbetert of verslechterd. Stilstand bestaat niet.
  • Alles wat uw organisatie goed doet, gaat nog steeds goed op de volwassenheidsniveaus er boven.


Passief

Risicobeheersing heeft niet onze aandacht.

Reactief

Na een incident is er aandacht voor risicobeheersing. We voorkomen herhaling van hetzelfde incident.

Actief

We hebben continu aandacht en veel regels en voorschriften om incidenten te voorkomen.

Proactief

We voorkomen nieuwe risico's en zoeken naar risico's die we nog niet kennen.

Hoogactief

Altijd en overal waar nodig is aandacht voor risicobeheersing.

Het verbeterproces: de Necto spiraal

Waarschijnlijk heeft uw organisatie geen onbeperkte bronnen (mensen, middelen, financiën, etc.). Succesvol verbeteren betekent spaarzaamheid: efficiënt en efficiënt blijvend verbeteren.

Om het verbeterproces te kunnen sturen, kent het Necto Program 6 fasen die zo vaak als nodig doorlopen worden. In deze fasen wordt een (meerjaren) programma opgesteld en uitgevoerd.

Fase 1: Situatie

Het begint met het vaststellen van de focus, op welke risicodomeinen gaat u zich richten. Hiervoor maken we een korte en bondige analyse van de situatie. We verzamelen gegevens, analyseren en koppelen dit terug naar uw organisatie.

We kunnen de volgende methoden gebruiken: documentstudie bestaande onderzoeken, 0-audit, risicostudie, human factor analyse, cultuurmeting, gedragsanalyse, omgevingsscan, meta-analyse ongevallen, krachten analyse, etc.

Fase 2: Overwegen

Vervolgens maakt u de overweging of de huidige situatie voldoet. U geeft uw ambities vorm.

We kunnen de volgende methoden gebruiken: ambitiesessie, visie/beleid/strategie sessie, Risico ranking methoden, etc.

Fase 3: Beslissen

Vervolgens neemt u een beslissing over de vervolgstappen. Als u besluit verder te gaan, maken we een Necto interventieplan om het gat tussen uw situatie en uw ambities te dichten. Hiermee gaat u afscheid nemen van wat niet goed is en gaan we de verbeteringen introduceren. We maken de interventies op maat in een samenhangend plan. De Necto interventieset heeft 10-tallen soorten interventies. ‘Best Fit’ geeft het beste rendement, ’Best Practice’ bestaat niet. Mocht er in onze set geen passende interventie zitten, dan kunnen we interventies uit de markt analyseren op toepasbaarheid. Of we ontwerpen een speciaal voor uw organisatie. Hoe eenvoudiger een interventie is, hoe beter hij meestal werkt.

We kunnen de volgende methoden gebruiken: gap analyse, projectplan, procesmanagement, etc.

Fase 4: Doen

Met het doen van de interventies zetten we de verbetering in beweging. Deze wordt nauwgezet gevolgd en bijgestuurd waar nodig.

Gebruikte methoden kunnen zijn: Stuurgroep, zelfsturende teams, Kaizen teams, coaching, werkgroepen, etc.

Fase 5: Verankeren

Met de verankering van de nieuwe situatie zorgen we dat dit de normale manier van werken is en blijft.

Gebruikte methoden kunnen zijn: Procedures, werkinstructies, opleidingsprogramma, introductieprogramma, observaties, etc.

Fase 6: Terugval

We blijven alert op terugval en reageren waar nodig. Vervolgens analyseren we de nieuwe situatie. Uw organisatie is gegroeid, uw ambities wellicht ook en we kunnen de Necto fasen weer doorlopen. Zo maken we de Necto Spiraal.


Uw organisatie beklimt de wenteltrap. Stap voor stap en verdieping na verdieping. Tot u de risico’s acceptabel vindt. Dan heeft het Necto Program zichzelf overbodig gemaakt. Alleen als uw organisatie het volwassenheidsniveau nog heeft, lang na het afsluiten van het Necto Program, vinden wij dat we succesvol zijn geweest.

Afsluiten

Als besloten wordt het programma te beëindigen, worden lopende interventies afgerond en eindresultaten overgedragen naar de lijn.

Oprichters en Partners

De oprichters

 

Geen verbetertraject is gelijk aan de andere, geen interventie dezelfde. Maatwerk voor elke situatie en het continu volgen en sturen van de verandering is randvoorwaarde voor succes gebleken.
Ondanks dat geen verbetertraject gelijk is, zijn er zeker overeenkomsten. Dingen die we bij elk verbetertraject in elke unieke organisatie op dezelfde manier hebben zien gaan. Die overeenkomsten zijn voor ons de basis geweest voor het Necto Program. Ze geven ons houvast, helpen ons de verbetering planbaar en stuurbaar te maken. En hebben een voorspellende waarde waardoor wij betere keuzes kunnen maken voor de juiste interventies.
Het Necto Program hebben we gebouwd op onze gezamenlijke 45 ervaringsjaren als risicoprofessional in een breed scala organisaties. Van MKB tot multinational, van petrochemie tot ziekenhuis, van overheid tot branche organisatie, van raad van commissarissen tot de werkvloer.

En we zijn nog lang niet klaar.

 

ing. Ron Bours, Master of Safety, Master of Safety, Health and Environment (MSHE)

Eigenaar/directeur van Bours Consulting BV en SafeCareGroup BV

Ron (1958) heeft 2 kinderen en woont in Berg aan de Maas, Nederland (L). Ron is al enkele jaren een zelfstandig consultant op gebied van veiligheid. Hij is van huis uit een chemisch technoloog en heeft 24 jaar gewerkt in de chemische industrie in diverse functies. Hij geeft de laatste jaren leiding aan een tweetal bedrijven: SafeCare Group (advies in ziekenhuizen) en Bours Consulting BV (advies in industrie). Hij heeft een master in veiligheid (MOSHE TU Delft) en de laatste 10 jaar heeft hij internationaal veel werk verricht op gebied van veiligheidstraining voor management, ongevalonderzoek en verbeterprogramma's voor veiligheidscultuur en integraal risico management in industrie en ziekenhuizen. Ron gebruikt de kennis en ervaring om de industrie en ziekenhuizen te helpen met het ontwikkelen van een visie en een aanpak over het verbeteren van de veiligheidscultuur, risicobeheersing en het versterken van het veiligheidszorgsysteem. Hij organiseert ambitie sessies met leidinggevenden, onderzoekt incidenten, introduceert nieuwe methoden en ondersteunt organisaties/afdelingen om veiligheid beter 'op de kaart te zetten'. Hij geeft regelmatig master classes, cursussen en lezingen voor verschillende landelijke opleidingscentra en instellingen.

ir. ing. W.F.H. (Wilfred) Blaauw, Master of Safety, Health and Environment (MSHE)

Eigenaar/directeur van Ingenieursbureau EXIV, sinds 2007.

Wilfred woont met zijn vrouw en 3 kinderen in Leeuwarden, Friesland. Hij is van huis uit milieukundige en procestechnoloog. In 2000 heeft hij een Master in Safety, Health and Environment afgerond. In 2008 is hij Ingenieursbureau EXIV gestart. Het voorkomen van vermijdbaar leed is de rode draad in zijn carrière. Wilfred heeft zich vanuit verschillende posities en rollen met risicoverbeteringen bezig gehouden. Vanuit de staf, als extern en intern adviseur, als docent, als coach, als auteur en als interim manager. De verbetertrajecten gingen altijd over het versterken van risicobeheersing. Hij heeft dit voor diverse risicodomeinen gedaan. De ervaring is opgedaan bij een diverse groep organisaties. Denk aan (chemische) industrie, levensmiddelen industrie, branche organisaties, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, ministeries en meer. Interventies van het hoogste management tot de werkvloer. 

De Necto Partners

 

Bij voorkeur voeren uw medewerkers uit de interventies uit. Soms heeft u extra capaciteit of expertise nodig. Hiervoor werken wij met verschillende partners.

Het Necto Program heeft geen mensen in dienst. Het begint bij uw interventie en daar zoeken wij de juiste professional bij. Als we om ons heen kijken zien we het vaak anders. Medewerkers zijn beschikbaar en daar wordt een project voor gemaakt.
Onze prioriteit ligt bij uw verbeterproces, niet bij het aan het werk houden van medewerkers.
Steekwoorden die passen bij de Necto Partners zijn no-nonsense, praktisch, hands-on en onafhankelijk. We stellen ze graag aan u voor.

 

Contact

E: info@necto-program.nl
T: +31(0)6 46161931

 

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht